Algemene (huur)voorwaarden TELEUKTROUWEN/TELEUKEVENTDESIGN 
Algemene Voorwaarden gewijzigd, definitief en vastgesteld 17 maart 2020. 

TELEUKTROUWEN/TELEUKEVENTDESIGN 
zijn handelsnamen van Viridis VOF. 
KVK: 72808535 
Wieksloterweg Oz 83a 
3766 LT SOEST 
035-6227997 

Artikel 1. Definities 
a. Gebruiker: TE LEUK TROUWEN/TE LEUK EVENTDESIGN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72808535. 
Hierna ook te noemen als “Gebruiker” 

b. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met TE LEUK TROUWEN/ TE LEUK EVENTDESIGN een overeenkomst aangaat. 
Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: bruidsparen, bruiden/bruidegoms/locaties/weddingplanners. Hierna ook te noemen “Wederpartij”. 

c. Overeenkomst: Een overeenkomst is een totstandkoming van dienstverlening, in geval van TE LEUK TROUWEN/TE LEUK EVENTDESIGN kan dat bijvoorbeeld een event/huwelijk zijn. Een overeenkomst kan in de vorm zijn van een offerte op papier of digitaal verstrekt zijn aan Wederpartij. Een overeenkomst kan ook een overeengekomen uitgeschreven offerte in de e-mail zijn. De overeenkomst komt tot stand wanneer Wederpartij een (getekende) opdracht aan Gebruiker verstrekt. 
 
d. Totaalconcept: de Wederpartij of Wederpartij kan kiezen voor een TE LEUK TROUWEN/ TE LEUK EVENTDESIGN totaalconcept. Dit houdt in dat TE LEUK TROUWEN/ TE LEUK EVENTDESIGN de organisatie op zich neemt. Dit is inclusief bar, drankbuffet en personeel. 

e. Dienst: al hetgeen Gebruiker bijvoorbeeld doch niet uitputtend faciliteert, ontwerpt of levert. 


Artikel 1.1. Totstandkoming en inhoud Overeenkomst 
a
. De overeenkomst van opdracht tussen Gebruiker en Wederpartij komt tot stand door ontvangst van Gebruiker van een door Wederpartij ondertekende offerte, of mondeling akkoord. 

b. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst dan wel afwijkingen op (onderdelen van) de Al gemene Voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen Wederpartij en Gebruiker zijn overeengekomen. 

c. De Algemene Voorwaarden gelden ook na het einde van de overeenkomst. 

d. Overeenkomsten en Algemene Voorwaarden zijn bindend door het ondertekenen van de overeenkomst. Het ondertekenen van de overeenkomst dient schriftelijk dan wel digitaal te geschieden. 
 
f. Gebruiker zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 
g. Wederpartij is verplicht Gebruiker te voorzien in alle benodigde gegevens zoals NAW-gegevens, waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst. Wanneer de Wederpartij de verlangde gegevens niet tijdig verstrekt aan Gebruiker, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst te annuleren/op te schorten/in de wacht te zetten totdat verlangde gegevens verstrekt zijn. Uit vertraging voortvloeiende kosten kunnen aan Wederpartij in rekening gebracht worden. 
 
h. Wederpartij verstrekt tijdig een lijst met welke gegevens, bedoeld als in art 1.1 onder g, verstrekt dienen te worden. 
 
i. Een eerste uitgebrachte offerte is vrijblijvend. Aan druk-, type en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
j. Offertes van Gebruiker hebben een geldigheidsduur van 2 weken na offertedatum, tenzij anders overeengekomen. 
 
k. Aanbiedingen en offertes van Gebruiker gelden voor de aangeboden periode. Gebruiker behoudt zich het recht voor persoonlijke aanbiedingen te doen, die niet automatisch gelden voor toekomstige opdrachten. l. In geval van prijswijzigingen van personeelskosten, materialen en overige zaken, zal Gebruiker dit zo spoedig mogelijk door geven aan de Wederpartij. Gebruiker behoudt zich het recht om te allen tijde prijswijzigingen door te voeren in haar offertes, als gevolg van bijvoorbeeld (wettelijke) opgelegde prijsstijgingen of naar redelijk- en billijkheid noodzakelijk uit te voeren prijsstijgingen. m. Indien een offerte is verstrekt maar opdracht blijft uit, behoudt Gebruiker het recht om ontwerp, concept en calculatiekosten in rekening te brengen aan Wederpartij. Indien hiervan sprake zou kunnen zijn wordt dit uitdrukkelijk in de offerte gemeld. 

 
Artikel 2. Uitvoering van de Overeenkomst 
Artikel 2.1. Locaties 

a. Wanneer er een samenwerking is aangegaan is het belangrijk dat er een locatie is. De Wederpartij dient zelf voor het boeken van een locatie zorg te dragen. Gebruiker is een partij die op vrijwel elke locatie een event/bruiloft kan faciliteren. Daarvoor zijn wel de juiste gegevens (datum, locatie) als startpunt van de samenwerking nodig. Zo nodig kan Gebruiker de locatie zoeken en boeken. Daarvoor zullen dan extra kosten in rekening gebracht worden. 

 
Artikel 2.2. Personeel 
a. Gebruiker stelt voor de volledige dag personeel beschikbaar, welke benodigd zijn het event of de bruiloft te faciliteren. Onder faciliteren valt onder meer doch niet uitputtend het opbouwen, verzorgen en afbreken van het gefaciliteerde. Gebruiker stelt aan de hand van ervaringsgegevens vast hoeveel medewerkers dit zullen zijn. 
 

Artikel 2.3. Opbouwen en afbreken 
a
. Als het team van Gebruiker voor 08:00 uur en na 20:00 uur materialen moet leveren of opbouwen, wordt er een personeelstoeslag van 200% doorberekend. Voor het opbouwen en afbreken op zondagen rekent Gebruiker ook voor de gehele dag 200% over de vastgestelde personeelskosten. Aan de hand van het verzoek tot opdracht en de opgestelde offerte wordt een planning gemaakt. Als Gebruiker voor het event/bruiloft tussen een bepaalde tijd moét opbouwen/afbreken en de planning hierop aangepast moet worden, wordt er 150% over de vastgestelde personeelskosten berekend. Gebruiker zal dit in overleg doen met Wederpartij. Afwijkende tijden zijn mogelijk, mits in overleg met beide partijen. 
 
b. De locatie van het event/bruiloft dient op de begane grond te zijn, maximaal op 10 meter afstand van de plek waar bedrijfswagens van Gebruiker kunnen laden/lossen. Het dient een vlakke vloer te zijn die toegankelijk is voor rollend materiaal toegankelijk. Indien de locatie zich op een onverharde ondergrond bevindt die minder makkelijk bereikbaar is voor bedrijfswagens, kan Gebruiker kosten in rekening brengen voor extra materieel zoals een heftruck, shovel of materiaal zoals rijplaten. Dit zal altijd in overleg zijn met de Wederpartij. 
 
c. Wanneer er sprake is van een wachttijd, intern transport of het niet gereedstaan van een ruimte/ goederen zoals afgesproken tussen Wederpartij en Gebruiker, wordt er € 75 euro per uur per medewerker in rekening gebracht. 

 
Artikel 2.4. Losse styling 
a
. Het is niet mogelijk losse styling te huren die door Wederpartij zelf wordt opgebouwd en afgebroken. 
 
b. Gebruiker biedt verzorgde stylingklussen met een tarief vanaf €5000 incl. BTW aan. Hierbij verzorgt Gebruiker de op- en afbouw, maar zijn dan niet perse aanwezig tijdens het event/de bruiloft. c. Gebruiker kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onjuistheden betreffende tarieven, afbeeldingen, vermeldingen van maatvoering, capaciteit en gewichten welke doorgegeven zijn door Wederpartij. 
 

Artikel 2.5. Horeca 
a. Tijdens events/bruiloften waarbij Gebruiker de bar bemant, zal er altijd een aanspreekpunt/ horecamanager vanuit Gebruiker aanwezig zijn voor de Wederpartij. 

b. Gebruiker zorgt ervoor dat er altijd een persoon in het bezit is van de benodigde papieren met betrekking tot Sociale Hygiëne en BHV. 
 
c. Gebruiker schenkt geen sterke drank met een percentage boven de 15% alcohol als bedoeld in de Drank- en Horecawet. Wederpartij is vrij zelf sterke drank in te kopen en zelf te schenken onder eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke normen en regels. 
 
Artikel 3. Tentverhuur 
a.
Bij afname van een tent is een locatiebezoek á €75 excl. btw verplicht. Bij een locatiebezoek komt Gebruiker kijken waar de tent kan komen te staan, wat er voor nodig is om de tent deugdelijk en veilig op te zetten en hoe Gebruiker daar kan komen met alle benodigdheden. Zonder locatiebezoek is het huren van een tent niet mogelijk. Mocht Wederpartij een totaalconcept afnemen, zitten deze locatiekosten bij het concept inbegrepen. 
 
b. Tenten plaatsen op onverharde grond: Gebruiker verplicht Wederpartij inzichtelijk te maken waar eventueel leidingwerk/stroomkabels/ afvoer e.d. verwerkt in de grond zitten. Met toestemming van de Wederpartij, zal Gebruiker haringen slaan van maximaal 1,00 meter, minimaal 25cm diep. Gebruiker is na toestemming van Wederpartij niet verantwoordelijk voor schade (aan materialen in) de grond. 
 
c. Tenten plaatsen op verharde grond: Gebruiker vraagt Wederpartij inzichtelijk te maken waar eventueel eventuele grondbelasting is berekend op de locatie van de tent. Dit is vaak van toepassing op daken, balkons en sommige binnenlocaties. Daarnaast moet deze locatie bereikbaar zijn voor een palletwagen. Met toestemming van de Wederpartij, zal Gebruiker betonblokken plaatsen van minimaal 150kg per stuk. Gebruiker is na toestemming van Wederpartij niet verantwoordelijk voor schade aan materialen in de grond/aan de ondergrond zelf. \

d. Vloeren op onverharde grond zoals gras: Wanneer Gebruiker een (vlonder)vloer plaatst op een gras-ondergrond, kan Gebruiker niet voor eventuele schade aan het gras aansprakelijk gesteld worden. 


Artikel 3.1. Opbouw en afbraak tenten 
a.
Opbouwen en afbreken van tent(en) en vlondervloeren is inbegrepen in de kostprijs van de tent en vlondervloer. Opbouw- en afbraakkosten die los worden gerekend in een offerte gelden over de overige gehuurde materialen. Indien de offerte gewijzigd wordt, kan het zijn dat de opbouw- en afbraakkosten mee wijzigen. 
 
b. De Wederpartij betaalt 1 dag huurprijs voor de gehele huurperiode: opbouwdag, gebruiksdag en afbraakdag. Indien de materialen meerdere dagen worden gebruikt, mag Gebruiker een staffel toepassen.* 

 *Let op: Indien Gebruiker afspreekt met de Wederpartij om materialen eerder te plaatsen, kan de staffel vervallen. Dit is altijd in samenspraak met Wederpartij. 
 
Artikel 3.2. Veiligheid tenten en schade 
a.
Om de veiligheid van de medewerkers van Gebruiker en alle overige aanwezigen te waarborgen is het niet mogelijk de tent te verzetten wanneer deze staat. Het is niet mogelijk om tenten los te huren zonder op- en afbouw door medewerkers Gebruiker. De opbouw en afbraak van onze stretchtenten, pagodetenten en aluhallen zal altijd door Gebruiker worden uitgevoerd en kan niet door Wederpartij uitgevoerd worden. 
 
b. Bij afname van een tent is het huren van een safety-kist á €45,45 excl. btw verplicht door Wederpartij. De safety-kist bestaat uit een gekeurde brandblusser, branddeken en EHBO-kist. 
 
c. Sterretjes, vuurwerk, wensballonnen en andere vuur- en/of warmtebronnen zijn i.v.m. verzekeringen en veiligheid van de Gebruiker én veiligheid van gasten van Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan binnen een straal van 100 meter vanaf onze tenten. Schade aan de tent door sterretjes, vuurwerk, wensballonnen en andere vuur- en/of warmtebronnen wordt op het Wederpartij verhaald. 
 
d. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele boetes wegens niet afgegeven vergunningen. Wederpartij zal zorgdragen voor de benodigde vergunningen. 
 
e. Confetti is niet toegestaan binnen in tenten van de Gebruiker. Schade hiervan zal verhaald worden op Wederpartij volgens Artikel 9. Biologische opties zijn bespreekbaar met Gebruiker, mits schriftelijk overeengekomen. Als een Wederpartij gebruik maakt van confetti in de natuur is Gebruiker nooit aansprakelijk van gemaakte schade aan natuur. Wederpartij dient zelf het afvoeren van het ontstane afval hiervan uit te voeren. Raadpleeg voor gebruik van confetti altijd de voorwaarden van de gemeente waarbinnen de locatie zich bevindt en van de locatie zelf en neem deze in acht. 


Artikel 3.3. Toelichting tentvloer 
De tentvloer dient gelegd te worden op een vlakke ondergrond. Wanneer dit niet mogelijk is dient de vloer gesteld te worden. De uren worden berekend op basis van nacalculatie. Weilanden graag gedurende 2 weken voor het event/de bruiloft vaker maaien en minimaal 3 weken ervoor geen vee (meer) op laten. 


Artikel 4. Facilitair 
a.
Gebruiker faciliteert waar nodig tegen meerkosten afvoer voor bar/toilet, stroom en water. Let wel: vaste afvoer-, stroom- en wateraansluitingen dienen binnen 15 meter afstand van de benodigde plek aanwezig te zijn. 
 
b. Vaste wateraansluitingen worden door middel van Gardena koppelingen gemonteerd. Wanneer dit niet mogelijk is kan er een tank geplaatst worden, bij grotere afstanden kan er een pomp geplaatst worden. Zowel bij de tank en pomp geldt prijs op aanvraag. 
 
c. De schoonmaakkosten van servies, glaswerk en bestek bedragen 50% van het totaal afgenomen bedrag in servies, glaswerk en bestek. 

 
Artikel 5. Afval 
a.
Afval op locatie dient afgevoerd te worden door Wederpartij zelf. Gebruiker laat afval altijd achter op locatie. Gebruiker zal te allen tijde afval wat door hen gemaakt is, verzamelen in vuilniszakken. Horecapunten zoals foodtrucks en cateraars zullen het afval achterlaten op locatie in vuilniszakken.* 
 
b. Zodra het vuilnis niet op locatie kan achterblijven, kan Gebruiker tegen meerkosten een vuilniscontainer meenemen. 

 *Gebruiker zal afval wat geproduceerd is in hun eigen bar (zoals lege wijnflessen) te allen tijde zelf afvoeren. 
 

Artikel 6. Externe verhuur 
a.
In sommige gevallen kan het zijn dat Gebruiker materialen bij een externe partij/leverancier dient in te huren. In geval van deze externe verhuur zullen de meerkosten doorberekend worden in de offerte. 

 
Artikel 7. Trouwen/event in het buitenland (of op de Nederlandse Waddeneilanden) 
a.
Overal waar Gebruiker met de bedrijfswagens kan komen, kan er een evenement gefaciliteerd worden, dus ook in het buitenland. Hiervoor rekent Gebruiker een kilometerprijs per gereden kilometer. (heen- en terugweg) 
 
b. Kilometerprijzen worden per maand bepaald aan de hand van diesel- en bedrijfskosten. 
 
c. Overnachtingsaccommodaties. Indien een event- of trouwlocatie zich op meer dan 600 kilometer vanaf Soest bevindt, brengt Gebruiker 1 overnachting op de heenweg en 1 overnachting op de terugweg in rekening voor Wederpartij. Het aantal kamers is afhankelijk van de grootte van het team. De grootte van het team is afhankelijk van de afgenomen goederen in overeenkomst overeengekomen. 

d. Deze overnachting(en) (tussen aankomst/opbouw/afbraak/vertrek) dient Wederpartij te verzorgen voor Gebruiker. De overnachtingslocatie mag zich maximaal 20 minuten vanaf event- of trouwlocatie begeven. Een bevestiging van de gereserveerde overnachtingsaccommodatie dient 3 weken voor de bruiloft of het event toegezonden te worden. 
 
e. Een overnachtingsaccommodatie voor de Gebruiker dient te voldoen aan het volgende: 
 - Bedden met een matras. Luchtbedden, matjes en banken zijn niet toegestaan als officiële slaapplekken. 
 - Mannen en vrouwen gescheiden per kamer, tenzij anders overeengekomen. 
 - 1 badkamer per 6 personen met stromend water, toilet en douche. 
 - Kamers dienen afsluitbaar te zijn. 
 - Max. 3 personen per afgesloten kamer. 
 Indien Gebruiker de gehele dag aanwezig dient te zijn op locatie, dient er gedurende de dag(en) lunch en diner verzorgd worden door de cateraar. 
 
f. Nederlandse Waddeneilanden: 
Indien er op de Nederlandse Waddeneilanden een event of huwelijk wordt georganiseerd, zullen kosten voor de bootovertocht in rekening gebracht worden. De overnachtingen tussen aankomst en opbouw/afbraak dient Wederpartij te verzorgen voor Gebruiker. Het aantal kamers die gereserveerd dienen te worden is afhankelijk van de grootte van het team. De grootte van het team is afhankelijk van de afgenomen goederen in overeenkomst overeengekomen. 

 
Artikel 8. Toelichting transport 
a.
Transportkosten zijn gebaseerd op de afgenomen hoeveelheid materialen en het gewicht hiervan. Indien er wijzigingen in de offerte plaatsvinden, kunnen transportkosten wijzigen. Indien parkeeren tolgelden van tevoren bekend zijn bij Gebruiker, worden deze kosten in overeenkomst doorberekend. Indien parkeer- en tolgelden niet van tevoren bekend zijn bij Gebruiker, worden deze kosten na het event/huwelijk doorberekend op nacalculatie. 
 

Artikel 9. Schade, verzekering en aansprakelijkheid 
a. Voor de schade en risicoregeling wordt een toeslagpercentage van 3% over de huursom van de verzekerde objecten berekend. Dat houdt bijvoorbeeld in: missende of kapotgevallen glaswerk van de bar, een windlicht wat per ongeluk omgestoten is, een bord wat kapot valt, een vaasje wat breekt of viezigheid op kussens. 
 
b. In geval van grotere schade geldt per huurobject het volgende eigen risico voor de Wederpartij: 
a. Object met een dagwaarde van onder de € 2500: Eigen Risico € 500 
b. Object met een dagwaarde tussen de € 2500 - € 4999: Eigen Risico € 1250 
c. Object met een dagwaarden tussen € 5000 - €9999: Eigen Risico € 2500 
d. Object met een dagwaarde vanaf € 9999: Eigen Risico € 3500 Let op: schade aangebracht door opzet, grove nalatigheid of warmte- en vuurbronnen zoals beschreven in Artikel 3.2. worden 100% in rekening gebracht aan Wederpartij, tenzij aangebracht door Gebruiker zelf. 

c. Wederpartij verklaart in geval van schade Gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 

d. Wederpartij is aansprakelijk voor diefstal, verlies of de beschadiging van de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode. Reparatiekosten in verband met schade zal altijd in overleg met Wederpartij op nacalculatie in rekening worden gebracht. 
 
e. Als materialen op openbare gelegenheden geplaatst worden en Wederpartij kan niet garanderen dat er geen diefstal/schade zou kunnen plaatsvinden, kan Gebruiker tegen meerkosten beveiliging kunnen laten inschakelen. f. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de materialen die zij zelf meenemen of ontvangen tijdens het de bruiloft/het evenement. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld: cadeaus, gevonden voorwerpen of een gastenboek. De Gebruiker stelt zich niet aansprakelijk bij verlies of diefstal hiervan. 

g. Het is mogelijk voor Wederpartij een (bruilofts)verzekering af te sluiten bij een externe verzekeraar. 


Artikel 10. Auteursrecht ontwerpen en foto’s 
a.
Indien er drukwerk op maat wordt gemaakt door Gebruiker, blijft hier een auteursrecht op gelden. Gebruiker is de enige partij die mag beslissen over de exploitatie van de werken die zijn gecreëerd. 

b. Ontwerpen gemaakt voor Wederpartij blijven eigendom van Gebruiker en zullen minimaal één jaar bewaard blijven op de interne server van Gebruiker. Wederpartij kan hier na het event/de bruiloft geen aanspraak op maken. 
 
c. Geproduceerd en gepersonaliseerd drukwerk op maat blijft eigendom van Gebruiker en wordt na gebruik zo veel mogelijk gerecycled/verwerkt tot nieuwe materialen of vernietigd. Wederpartij kan hier na event/bruiloft géén aanspraak op maken, tenzij Wederpartij voor opslag betaald. Een overeenkomst tot opslag dient vóór het plaatsvinden van het event/bruiloft overeengekomen te zijn. Voorbeelden van gepersonaliseerd en geproduceerd drukwerk zijn: welkomstborden, banners/fotodoeken/ platen/achterwanden, menukaartjes, stagedesign, decor etc. 


Artikel 11. Beelden delen ter promotie 
a.
Met het ondertekenen voor akkoord van de overeenkomst gaat Wederpartij tevens akkoord met het delen van beelden die worden gemaakt tijdens de bruiloft/ het event, tenzij anders overeengekomen. Beelden waarop uitsluitend onze materialen (en dus geen personen) te zien zijn mogen altijd door ons openbaar gemaakt worden op internetwebsites, promotiepagina’s, drukwerk ter promotie en sociale/overige kanalen. 
 

Artikel 12. Onderzoek, klachten en reclames 
a.
Reclames dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Gebruiker te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. 
 
b. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen gesteld in deze Algemene Voorwaarden. 
 
c. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. 
 

Artikel 13. Beëindiging/annuleren samenwerking/overeenkomst 
Omdat Gebruiker materialen reserveert en personeel inplant voor de Wederpartij, kunnen deze nietmeer beschikbaar worden gesteld voor anderen. Daarom gelden er annuleringskosten bij het opzeggen van een overeenkomst. (zie verder onder b) 

a. Gebruiker heeft het recht een overeenkomst te beëindigen en/of te weigeren, indien de inhoud naar oordeel de belangen en/of goede naam van de onderneming van Gebruiker kan schaden. Hiervoor heeft Wederpartij geen recht op een vergoeding in welke vorm dan ook. 
 
b. Indien Wederpartij de overeenkomst wilt annuleren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden - Annuleringskosten bij opzegging overeenkomst na het aangaan overeenkomst tot 8 weken voor event/huwelijk: Aanbetaling van € 1000 euro inclusief BTW wordt ingehouden door Gebruiker. In geval van extra gemaakte kosten door Gebruiker, zullen gemaakte kosten ook in rekening gebracht worden aan Wederpartij. - Annuleringskosten bij opzegging overeenkomst tot 8 weken voor event/huwelijk: 25% van de totale overeengekomen som. - Annuleringskosten bij opzegging overeenkomst tussen 4-8 weken voor event/huwelijk: 50% van de totale overeengekomen som. - Annuleringskosten bij opzegging overeenkomst 4 weken voor event/huwelijk: 100% van de totale overeengekomen som. 
 
c. Het verzetten van een datum van het event/huwelijk in geval van een uitzonderlijke overmachtssituatie, kan zonder meerkosten mits schriftelijk 8 weken voor event/huwelijk doorgegeven wordt aan Wederpartij/Gebruiker. 
 
d. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Gebruiker het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Gebruiker bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: – na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn betalingsverplichting niet zal nakomen; – de Wederpartij een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft; – de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom. 
 
e. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 
f. De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van: 
- Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Gebruiker. 
- Staking van de bedrijfsactiviteiten van Gebruiker. 
 
Artikel 14. Betalingsvoorwaarden 
a.
Betaling vindt plaats in drie termijnen, te weten: 
b. 1ste termijn: Bij het akkoord gaan van de overeenkomst dient de Wederpartij een aanbetaling van 10% van de overeengekomen som te voldoen. 
c. 2de termijn: 50% van het resterende bedrag (overeengekomen som minus aanbetaling) uit de overeenkomst dient acht weken voor uitvoering van de opdracht voldaan te worden. 3de termijn Het resterende bedrag uit de overeengekomen som (overeengekomen som minus aanbetaling minus 50%) dient 4 weken voor uitvoering van de opdracht voldaan te worden. 

d. Materialen die extra ingehuurd worden in de weken voor het event/huwelijk, zullen op nacalculatie gefactureerd worden 

e. Op alle facturen van Gebruiker geldt een betaaltermijn van 14 dagen. 
 
f. Bij het akkoord van de offerte ontvangen zakelijke Wederpartij een 100% factuur vóór aanvang event, tenzij anders afgesproken. 
 
g. Wederpartij die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Gebruiker is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Gebruiker heeft bij verzuim van Wederpartij voorts de bevoegdheid de wettelijke rente van 2% per maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso) kosten heeft Gebruiker in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.  

h. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op. Voor particuliere en zakelijke Wederpartij gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden zoals besproken in Artikel 15. 

Artikel 15. Bijzondere situaties 
a.
In geval van een terroristische dreiging zal Gebruiker altijd afgaan op adviezen van overheid en veiligheidsinstellingen. Als een opdracht in geval van veiligheidsbedreiging geannuleerd/opgeschort dient te worden op advies van een veiligheidsinstelling, mag Gebruiker ten alle tijden alle onkosten die gemaakt zijn in rekening brengen aan Wederpartij. 

b. In geval van ziekte of ongelukken bij personeel van Gebruiker, zal Gebruiker altijd in samenwerking met Wederpartij op zoek gaan naar oplossingen in de vorm van vervanging personeel door het inhuren van derden of een vervangende partij. 

c. In geval van een regionale, nationale of internationale gezondheidsdreiging zal Gebruiker altijd afgaan op adviezen van overheid en veiligheidsinstanties. Als een opdracht in geval van gezondheidsbedreiging geannuleerd moet worden/opgeschort dient te worden op advies van een veiligheidsinstantie, mag Gebruiker te allen tijde alle redelijke en billijke onkosten die gemaakt zijn in rekening brengen aan Wederpartij. Gebruiker zal te allen tijde proberen het event/huwelijk te verplaatsen in samenwerking met de Wederpartij, uiteraard op basis van beschikbare data voor beide partijen. 

d. Wordt het event/huwelijk geannuleerd door de Wederpartij, zullen alle Organisatie-, concept-, ontwerp- en materiaalkosten inclusief Aanbetalingskosten doorberekend worden aan Wederpartij volgens de annuleringsvoorwaarden beschreven in Artikel 12. 

e. In geval van gezondheidsbedreiging bij personeel van Gebruiker zal in samenspraak met Wederpartij gezocht worden naar een goede optie om het event/huwelijk te verplaatsen of derden in te schakelen. 

 
Artikel 16. Geheimhouding 
a.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 
Artikel 17. Geschillenregeling 
a.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing ipv Indien 1 van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of worden verklaard, blijven de overige artikelen uit deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. 
 
b. Geschillen tussen Gebruiker en Wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Gebruiker. 
 
c. Wederpartij heeft het recht om binnen een maand nadat Gebruiker zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 
 
d. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

@teleukeventdesign

On Instagram
Follow Us

bekijk alle vacatures

(STAGE) STAND EN DECOR BOUW

(STAGE) EVENT ASSISTENT

(STAGE) EVENT VOORBEREIDER / LOGISTIEK MEDEWERKER

Office Hero

Event voorbereider

Ben jij degene die we zoeken? Bekijk dan snel onze vacatures.

Wij Zoeken Jou!
Vacatures

Kom je
bij ons
werken?

WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE •
WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE • WE LOVE TO CREATE •